Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Leffel Sportswear (Voetbalshop Drachten is onderdeel van Leffel Sportswear), zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1. Prijzen en betalingen
1.1 Leffel Sportswear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, bedrukkingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk is overeengekomen.

2. Levering/verzending
2.1 Het streven is om de order binnen een termijn van 5 werkdagen af te handelen met een uitloop tot 8 werkdagen, mits het product op voorraad is. Voor artikelen die besteld moeten worden geldt een levertijd van normaliter 2 tot 14 werkdagen.
2.2 De door Leffel Sportswear opgegeven levertijden, uit artikel 2.1 zijn slechts een indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
2.3 De levering van de producten geschied op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

3. Retourneren
3.1 Het is niet toegestaan om goederen te retourneren voorzien van personalisatie. Kleding voorzien van naam, initialen of clublogo kunnen dus niet geretourneerd kunnen worden. Mocht de bedrukking niet juist zijn uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice via webshop@leffelsportswear.nl. Leffel Sportswear zal de klacht beoordelen en is zelf bevoegd om de klacht te beoordelen en eventueel te aanvaarden.
3.2 Retourneren en ruilen van producten kan altijd mits goederen in originele staat zijn binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product. De producten mogen niet gebruikt zijn en moeten voorzien zijn van orginele kaartjes en verpakking. De producten moeten teruggebracht worden naar de winkel waar de producten zijn opgehaald of vanuit verzonden is.

4. Eigendomsrechten
4.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Leffel Sportswear verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
4.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Leffel Sportswear geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
4.3 Leffel Sportswear garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten overeenkomen met hetgeen wat in de overeenkomst wordt vermeld. Indien dit niet het geval is, dient u Leffel Sportswear daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, persoonlijk in de winkel kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat het product niet overeenkomt met de beschrijving uit de overeenkomst, heeft Leffel Sportswear de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Leffel Sportswear, dan wel tussen Leffel Sportswear en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Leffel Sportswear, is Leffel Sportswear niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Leffel Sportswear.
5.4 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Leffel Sportswear in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Leffel Sportswear gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Leffel Sportswear kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6. Levering
6.1 Indien u aan Leffel Sportswear schriftelijk opgave doet van een adres bij de keuze verzending in plaats van afhalen, is Leffel Sportswear gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u op Leffelsportswear.nl aangeeft gelieve de artikelen op een ander te ontvangen.
6.2 Wanneer Leffel Sportswear beslist af te wijken van de algemene voorwaarde, zal voor de verdere voortgang van het proces de algemene voorwaarde gewoon van kracht zijn.
6.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Leffel Sportswear in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leffel Sportswear vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1 Op alle afbeeldingen van webshops in beheer van Leffel Sportswear rusten auteursrechten. Het is dan ook verboden afbeeldingen van de webshop te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Leffel Sportswear voor eigen doeleinden. Houder van deze auteursrechten is Siebe Bos - Siebe Bos Sport/ Leffel Sportswear.
7.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2023 't Fean'58 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel